DEBATT: Offentlig debatt gynnar inte Vimmerby Lärcenter

NYHETER / Permalink / 3

Offentlig debatt med enskilda medarbetare i media leder knappast till att verksamheter utvecklas eller förbättras. Meningsskiljaktigheter och konflikter förekommer på alla arbetsplatser och de ska man arbeta med inom organisationen och inte i det offentliga rummet. Därför avstår jag från att delta i den nu startade offentliga debatten om arbetsmiljösituationen på Lärcenter.

Det finns en problematik på Lärcenter, det har ingen förnekat. Vi har återkommande träffar med de fackliga företrädarna och det har konstaterats att det finns brister i både arbetsgivarens och medarbetarnas agerande. Vi har även gemensamt konstaterat att alla som arbetar på en arbetsplats har ett eget ansvar för att bidra till förbättring av arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. ”Vi är varandras arbetsmiljö” och det är enligt min mening viktigt att alla tänker ”Vad kan just jag göra för att bidra till förbättring?”.

I samverkan med de lokalt fackliga företrädarna (inom Vision, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund) har en handlingsplan med olika åtgärder tagits fram. Några åtgärder är redan igång, andra måste ske integrerat mellan medarbetarna och rektor i det dagliga arbetet. På förslag från de fackliga företrädarna har arbetsgivaren tagit in en beteendevetare med erfarenhet av att arbeta med arbetsplatser som har olika slags problematik inom det psykosociala arbetsmiljöområdet.  I svåra lägen, som den där Lärcenter just nu befinner sig, finns det inte en sanning som gäller för alla. Det finns heller inte en enkel åtgärd som skulle kunna lösa upp de knutar som finns. Här krävs ett hårt arbete av alla, en vilja att se framåt samt bidra till att ta fram och genomföra beslutade förbättringsåtgärder. Det kräver att vi alla också kan lägga det som varit bakom oss, något vi har olika lätt för att göra.

I min roll som områdeschef anser jag att arbetsgivaren har tagit till sig de synpunkter som enskilda medarbetare och fackliga företrädare framfört. Arbetsgivaren har varit aktiv i framtagandet av en handlingsplan som ska stödja både rektor och medarbetare i förbättringsarbetet.

När det blir ett flertal personalförändringar på en arbetsplats ställer det större krav på dem som är kvar och det vardagliga arbetet kommer att påverkas. Jag har tidigare framfört, och står fast vid, att vi har förutsättningar att tillsammans med befintlig och nyrekryterad personal leverera den utbildning som våra elever har rätt att förvänta sig.

Jag är stolt över att vi i Sverige har meddelarfrihet för alla anställda inom offentlig verksamhet. Det bidrar till att säkerställa att till exempel arbetsmiljöproblem kommer i dagen.

Jag är besviken. Varför då? Jo, debatten fortsätter i media trots vidtagna åtgärder t ex:

– Problematiken har lyfts tillsammans med samtliga medarbetare.

– En handlingsplan med förslag till åtgärder har tagits fram tillsammans med facken.

– Arbetet kommer att intensifieras och fortsätta efter sommaren och ända tills parterna är nöjda med den psykosociala arbetsmiljön på den berörda arbetsplatsen. 

Jag förstår inte att några vill ha offentlig debatt istället för att ge den beslutade handslingsplanen en chans att kunna genomföras! Det gagnar varken medarbetare, elever eller Vimmerby som varumärke.

Alf Olsson, områdeschef Vimmerby Gymnasium och Vimmerby Lärcenter

#1 - - Jan Berggren:

Käre Alf!

Eftersom det nu är så mycket som du inte förstår föreslår jag m fl att du pratar med dom direkt berörda. Inte deras fackförening, inte deras närmaste "chef", utan öga mot öga med dom som tycker att någonting gått ner i diket...
Du kanske inte törs...? Eller ska du också ha semester...?
På tal om offentlighet; Äntligen får vi finansiärer se och höra vad ni håller på med!!!!

#2 - - Undrande:

En rektor som tycker att det är positivt att många medarbetare lämnar sin arbetsplats och en områdeschef som inte med ett ord beklagar detsamma! Är skattebetalarna och de
presumtiva eleverna i Vimmerby inte förundrade

#3 - - Anonym:

Om ingenting görs mot de felrekryteringar som sker inom Vimmerby kommun kommer det att se ut så här. Ansvaret måste läggas på den högsta kommunledningen. Att köpa ut dessa felrekryterade personer kostar nästan mer än vad de tjänat ihop. Det är oerhört skrämmande att läsa att en rektor för en f.d. fungerande verksamhet säger att det inte är några större problem att så många personer säger upp sig. Att sedan områdeschefen stödjer detta är makalöst. Tyvärr så har de förvaltningschefens stöd, och då måste man skarpt ifrågasätta förvaltningschefens position. Rekrytera rätt genom att ta in all möjlig information om de som söker dessa tjänster. Idag går det bara att uppvisa ett yttre som passar, inte vad man egentligen kan. Rensa upp i kommunledningen. Vimmerby kommun är en nepotistisk kommun där om man slickar uppåt kan förvänta sig förtjänster. Hela kommunen är fylld av tjänstemän och chefer som bara är ja-sägare. Hur man ska komma åt det här är en fråga som är svår att besvara, men man hoppas att folket ska reagera och kräva dessa personers avgång.

Till top