Ekängens HVB del 1: Därför stängde IVO Ekängens HVB

NYHETER / Permalink / 5

Klienterna fick ingen vård. Personalen saknade tillräcklig kompetens. Och verksamheten bedömdes inte ha förutsättning att åtgärda bristerna. De tre skälen utgjorde huvudanledningarna till att IVO:s beslut att dra in tillståndet för Ekängens HVB tidigare i år.

Det är svårt att skriva en ingress till en artikel om varför Inspektionen för vård och omsorg till slut valde att stänga Ekängens HVB i Virserum. Skälen är så många, problemen har varat under så lång tid och återkommit gång på gång att det är svårt att plocka ut det mest väsentliga.

I februari fick IVO till slut nog. Här är huvudskälen till deras mycket ovanliga beslut om att dra tillbaka tillståndet för en verksamhet:  

Personalen saknar ”i princip helt den utbildning och erfarenhet” som krävs i ett HVB.

Verksamheten saknar föreståndare och verksamhetschef – dessa är båda sjukskrivna. Det är även stora delar av övrig personal. I flera år har personalomsättning varit hög.

Vården är en fara för patientsäkerheten. Det finns brister i rutiner och kompetens inom läkemedelshanteringen, delegeringen, informationsöverföringen och dokumentationen.

Verksamheten saknar nödvändig personal med psykiatrisk kompetens. Systematiskt kvalitetsarbete saknas.

Behandlingshemmets lämplighet för att ta emot nya klienter utreds inte och klienter skrivs in av andra än föreståndaren.

Verksamheten saknar i ”allt väsentligt” behandlingsinnehåll för klienterna.

Punkterna ledde till att IVO sammantaget bedömde att verksamheten utgör en ”konkret och överhängande fara” för de enskildas liv och hälsa och säkerhet samt att Ekängen saknade förutsättningar för att åtgärda missförhållandena.

Den bedömningen gjorde IVO i februari i år. Men IVO:s kritik av verksamheten går mycket längre tillbaka i tiden än så.

Samhällets mest utsatta

Vi tar det från början. I Sverige finns det cirka 400 HVB-hem, vilket står för hem för vård eller boende. Kommuner och landsting placerar personer med olika sociala eller psykiska problem på behandlingshemmen för att få vård och boende.

Vårdföretagaren Anders Hermansson, som nu har planer på att öppna en liknande vårdverksamhet i Vimmerby, öppnade behandlingshemmet Ekängens HVB i mitten av 2000-talet. Hermansson, som är ensam ägare och som varit bolagets VD fram till 23 december 2014, köpte fastigheten i Virserum från Kalmar läns landsting för 800 000 kronor år 2003. Samma år gjordes en inteckning på fastigheten på 12 miljoner kronor. Ekängen har plats för totalt 30 patienter, 26 i huvudbyggnaden och fyra i utslussningslägenheter i centrala Virserum.

Ekängens HVB har haft tillstånd att ta emot klienter mellan 18-50 år som placeras enligt socialtjänstlagen, lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård samt lagen om vård av missbrukare.

Flera av klienterna har dubbel- eller trippeldiagnoser, andra har allvarliga missbruksproblem, är självmords- eller självskadebenägna och vissa är i behov av tvångsvård.

Det är alltså individer som tillhör samhällets mest utsatta som ska behandlas på Ekängens HVB. IVO:s kanske allvarligaste kritik mot verksamheten på Ekängen är att klienterna inte får någon behandling.

Inte verksam på 30 år

Inspektionen för vård och omsorg bildades den 1 juni 2013 och är en myndighet som bland annat har tillsynsansvar och prövar tillstånd för landets verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Men kritiken mot Ekängens HVB sträcker sig längre tillbaka i tiden än så. Vimmerbybloggen har gått igenom i stort sett alla tillsynsbeslut gällande Ekängens HVB sedan 2009. Ett axplock av de anmärkningarna mellan 2009 och 2013 berättar bloggen om i en artikel som publiceras senare under veckan. I den här inriktar vi oss bara på stängningen i vintras.

I december genomförde IVO en anmäld tillsyn på Ekängen och konstaterade att verksamheten var på väg åt rätt håll. Personaltätheten hade utökats och personalens kompetens förbättrats. Dessutom hade Ekängen blivit mer restriktiv vad gäller nya inskrivningar.

Men kort därefter råder fullt kaos på Ekängen – igen. Efter en medarbetarundersökning slutar ägaren Anders Hermansson som VD – och när Ylva Benderix tar över som tillförordnad VD sjukskriver sig snart hälften av personalen. Benderix har visserligen en sjuksköterskeutbildning, men har inte varit verksam som sjuksköterska på 30 år.

Klagomålen regnar in

Anledningen till VD-bytet är en lång tid av samarbetssvårigheter mellan personalen och ägaren och VD:n Anders Hermansson. Den relativt färske styrelseordföranden Johan Hemmingsson tar initiativ till en medarbetarundersökning, och utifrån resultatet kommer Hemmingsson och Hermansson överens om att Hermansson ska sluta som VD. Men konflikterna inom personalstyrkan på Ekängen slutar inte för det. Tvärtom: de blir värre. Kort efter att Ylva Benderix tillträder uppstår nya konflikter och snart sjukskriver sig föreståndaren och verksamhetschefen och stora delar av personalen. I januari 2015 regnar klagomålen in till IVO:

Essunga kommun betalar för vård, men upptäcker att de inte får någon vård för pengarna.

Verksamhetschefen beskriver en kaosliknande situation där kompetent personal sägs upp och ledningen körs över.

Konsultläkaren berättar att flera av klienternas hälsa är mycket dålig: en klient är nära självmord, några är på gränsen till psykos och två har rymt i en stulen bil. Han uttrycker också oro över att patienterna inte har tillgång till sina läkemedel. 

En klient uppger att det saknas ansvarig personal och att många är sjukskrivna.

I slutet av januari kallar IVO Ekängens ledning till ett möte där det framkommer att konflikten mellan den nya VD:n och verksamhetsledningen lett till en mängd sjukskrivningar.

Inför totalstopp – som inte hålls

Klagomålen leder till en oanmäld inspektion den 16 februari. IVO lägger märke till att det saknas sjuksköterska med psykiatrikompetens och att Ekängen saknar ersättare till den läkare som slutar om tio dagar. Och trots turbulensen har Ekängen tre-fyra nya inskrivningar nära förestående, varav en person har ett mycket komplext vårdbehov.  IVO noterar också att verksamhetschefen har tystat ned personal som vill anmäla incidenter enligt Lex Sarah, att droger förekommit i verksamheten och att vissa av de uppgifter som fick IVO att i december tro att verksamheten förbättrats helt enkelt var felaktiga. Personalen är otrygg och rädd och en medarbetare har blivit överfallen av en klient och klientens hund.

IVO meddelar Ekängen att de överväger att återkalla tillståndet. Styrelseordförande Johan Hemmingsson svarar med att införa totalstopp för alla nya inskrivningar.

Men bara dagar senare växer problemen för Ekängen.

Den 24 februari inkommer en anonym skrivelse till IVO från en medarbetare på Ekängen.  Medarbetaren skriver att ägaren, hans fru och hans barn finns i verksamheten och ”saboterar” den. Ägaren och hans anhöriga arbetar inom vården och behandlingen – utan ”insikt och kompetens”. Ägaren förbjuder även personalen att prata med IVO och medarbetaren upplever att det även råder förbjud för att rapportera om avvikelser. Behandlingsarbetet har upphört och dagligen bryts det mot sekretess och behandlingsplaner. Arbetsmiljön är otrygg.

Dagen efter kontaktas IVO av Varbergs kommun, som snart ska placera en person på Ekängen. Till Varbergs kommun nekar Ekängens VD och tillförordnade föreståndare kännedom om IVO:s tillsyn och påpekade brister. Rykten, säger de. Varbergs kommun får inte heller veta något om det nyss införda inskrivningsstoppet och planeringen av nya placeringar har fortskridit efter beslutet om inskrivningsstopp.

26 februari ringer personal till IVO och berättar att medicineringen inte fungerar. Bland annat får en person med behov av palliativ vård inte smärtstillande medicin – trots svåra smärtor.

Det är då som IVO får nog och beslutar sig för att stänga verksamheten.

Åtgärderna fullföljs inte

I beslutet skriver IVO att vissa missförhållanden gång på gång återkommer på Ekängen. Framförallt rör det sig om bristande kompetens i förhållande till den svåra och komplexa målgrupp man ska behandla, hög personalomsättning, frånvaro och byten av föreståndare, avsaknad av behandlingsinnehåll, brister i hälso- och sjukvården och oprofessionellt förhållningssätt till klienterna. De åtgärder som vidtas fullföljs inte.

Vid den tidpunkten saknar Ekängen föreståndare eftersom hon sjukskrivit sig. Det har även sju av de 18 anställda inom behandlingspersonalen och verksamhetschefen, sjuksköterskan, vaktmästaren och fritidsledaren gjort. Hälften av de anställda har jobbat på Ekängen i mindre än ett år.

IVO beskriver bristerna i personalens kompetens som en ”kris”. Klienternas behov kan inte tillgodoses och man bedömer också att problemet är så stort att det inte går att åtgärda i den takt som krävs. Bristerna i kompetens, personaltäthet och kontinuitet är så pass stora att det medför fara för ”enskildas liv, hälsa och personliga säkerhet”

Hot sopas under mattan

IVO:s kritik stannar inte där. Man skriver även att avvikelser tystas ned, att våld och hot sopas under mattan, att dokumentationen inte fungerar, att lagens krav gällande medicinering bryts och att insatserna inte motsvarar klienternas behov.  

Och fortfarande handlar det om människor med dubbel- eller trippeldiagnoser, psykoser eller självmords- eller självskadebeteende.

Trots det erbjuds klienterna bara samtal i en timme per vecka – och då får klienten tala med sin kontaktperson i personalgruppen, där de flesta varken har den kompetens eller erfarenhet som krävs. IVO skriver att det helt saknas personal med inriktning mot psykiatri, både sjuksköterskor och behandlingspersonal.

IVO skriver också att man genom åren fått mycket synpunkter från personalen, ledningen, klienterna och anhöriga på verksamhetens ägare och nyss avgångne VD.

Av Förvaltningsrättens dom framgår det att Ekängens HVB anser att en stor del av IVO:s kritik är felaktigt. Vimmerbybloggen har bett Ekängen om dokumenten som skickats in till Förvaltningsrätten, men styrelseordföranden Johan Hemmingsson vill inte offentliggöra dem med tanke på att processen fortfarande pågår. Vimmerbybloggen har varit i kontakt med företagets ägare och tidigare VD Anders Hermansson, men han vill inte ge några kommentarer.

Senare i veckan berättar Vimmerbybloggen vilka anmärkningar IVO riktat mot verksamheten på Ekängens HVB under tidigare år.

Jakob Karlsson 

#1 - - MaNi:

Som sagt: nyhetstorka om ekängen, eller har du också fått betalt för att hålla käft?

Svar: Nyhetstorka om ekängen? Vad menar du? Del två kommer att publiceras imorgon istället, vilket beror på att jag glömde länka till del ett på Facebook igår. Inget annat. Vimmerbybloggen är ett ideellt projekt. Jag tar varken betalt för att skriva artiklar eller för att inte skriva artiklar.
Jakob Karlsson

#2 - - Anonym:

Hoppas att ni har roligt när ni skriver. Tycker nog att ni ska kolla upp hur föreståndare och verksamhetschef behandlade sin personal och sina klienter innan de la benen på ryggen å drog när saker kom upp till ytan.

#3 - - Anonym:

Det var inget fel på deras agerande . Rätt att gå hem när det inte går rätt och lagligt till. Svårt när man inte har rätt utbildning och vill vara bäst!

#4 - - Anonym:

Inget fel? ! De borde skämmas för sina "fina utbildningar" där förmodligen ingår att skita i allt som är mänskligt. De gick hem för de insåg att det krävs empati och mänskliga känslor för att ta hand om folk. Hoppas att din läkare och SSK behandla dig likadant som "de smarta och kompetenta" som gick hem!
Att vara bäst verkar vara dit eget bekymmer.

#5 - - Anonym:

Det låter som du pratar om Anders. Inga andra ... Är du oxå köpt?

Till top