Ekängens HVB del 2: Bristerna på Ekängen återkommer – igen och igen

NYHETER / Permalink / 5

Missförhållandena som ledde till att IVO valde att dra tillbaka Ekängens tillstånd återkommer igen och igen. Främst gäller det personalens för låga kompetens, bristande rutiner, ägarens inblandning i vården och att behandlingen saknar innehåll eller tillräcklig kvalité. 

Anders Hermansson vill öppna vårdverksamhet i fastigheten i Eken i Vimmerby – och det var mot det löftet som Vimmerby kommun sålde Eken till Hermansson för drygt fem miljoner trots att man hade ett högre anbud.

I våras beslutade Inspektionen för vård och omsorg att dra tillbaka tillståndet för Ekängens HVB, Anders Hermanssons behandlingshem i Virserum. Ett beslut som, enligt IVO, kan få svåra konsekvenser för Hermanssons framtid i vårdbranschen.

Därför har Vimmerbybloggen granskat i stort sett alla tillsynsbeslut för Ekängens HVB sedan 2008. Ett skäl till IVO:s stängningsbeslut i februari 2015 var de problem som Ekängen brottats med under flera år – men aldrig lyckats åtgärda över tid.

Lång lista på brister

Tillsynsansvaret för den här typen av vård har under de senaste åren legat på Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och IVO. Listan över bristerna som myndigheterna uppmärksammat på Ekängens HVB kan göras lång, men här nedan följer ett axplock:

11 februari 2009: Larmsystemet fungerar inte och vikarier får inte information om larmsystemet, vikarier behöver inte försäkra sig om tystnadsplikt innan de tas i tjänst, rörig information från ledningen, personalbrist, insatser som inte genomförs och bristande respekt för klienternas problem och synpunkter. Ärendet avslutas med motiveringen att en ny tillsyn ska göras samma år.

3 september 2009: En ny tillsyn leder bland annat till följande krav på åtgärder: anmäla vilken verksamhet behandlingshemmet bedriver, se till att personalen har tillräcklig kompetens för att vårda målgruppen, se över bemanningen.

7 oktober 2009: Efter en ny tillsyn bedömer Länsstyrelsen i Kalmar, att missförhållanden på Ekängens HVB är så allvarliga att klienterna inte kan tillförsäkras god kvalité på vården. Några krav på åtgärder: tidplan och innehåll för att utveckla personalens kompetens, utveckla kvalitetsarbetet avseende rutiner för vård, säkerhet och behandling, tidplan för fortbildning av föreståndaren och biträdande föreståndaren, upphörande av uppdrag av utredningskaraktär.

Länsstyrelsen anser också att det finns brister i dokumentationen, att det förekommit våld och att ledningen inte lyssnar när personalen vill stoppa nya inskrivningar. För en klient går det tre veckor mellan anteckningarna i journalen och bemanningen är inte tillräcklig. Ett drygt år senare avslutas ärendet då Socialstyrelsen bedömer att Ekängen har en tydlig ambition att rätta till bristerna.

2 april 2012: Efter flera anmälningar under 2011 gör Socialstyrelsen en inspektion i juni 2011. I beslutet från april 2012 framför man följande klagomål:

brister i dokumentationen, låg personalkompetens i förhållande till klienternas behov, oklarheter i vem som beslutar om inskrivning. Året senare är Socialstyrelsen nöjd över åtgärderna och avslutar ärendet.

19 juni 2013: Socialstyrelsen mottar flera klagomål på verksamheten som menar att behandlingsarbetet är raserat, att droger förekommer och att flera klienter mår dåligt. IVO gör en ny inspektion och kräver följande åtgärder: att föreståndaren fattar formella beslut vid inskrivningar, att tillståndet efterföljs och att inskrivningar utanför tillståndet upphör, att alla klienter får en upprättad behandlingsplan, att behandlingen för klienterna fortskrider enligt klienternas behov, att brister i dokumentationen åtgärdas, att brister i läkemedelshanteringen åtgärdas.

I beslutet står det att personal uppfattar att VD agerar på sådant sätt att verksamheten inte längre fungerar. Behandlingsarbetet ”haltar”. Personalen berättar att ledningen kränkt personal och klienter och att ägaren lägger sig i det dagliga arbetet.

Ekängens HVB har även tagit emot två placeringar som tillståndet inte tillåter, och trots upprepade påpekningar ännu inte avslutat placeringarna. IVO bedömer även att verksamheten saknar behandlingsinnehåll och att behandlingsplaner saknas i flera fall. IVO noterar att det saknas terapeuter i verksamheten och att ”regelrätt behandling” därmed inte kan erbjudas till klienterna.

Den 9 oktober samma år avskriver IVO ärendet, trots att ”personal med den utbildning och erfarenhet som krävs saknas”. IVO skriver att man 2014 kommer att följa upp de vidtagna åtgärderna.

”Bristande professionalitet”

Konsekvenserna av uppföljningen 2014 och uppmärksammade nya problem leder sedan till att verksamheten stängs 2015. Hur stor del har då Anders Hermansson i de problem som Länsstyrelsen/Socialstyrelsen/IVO uppmärksammat Ekängen om under de senaste sex åren?

Dels har Hermansson som ägare och VD haft ett obestridligt ansvar för verksamheten, dels har han – enligt IVO – skadat verksamheten. I stängningsbeslutet skriver IVO att Hermansson 2012 agerat på ett sätt som medfört att rutiner inte följs och att VD gjort en inskrivning som tillståndet inte tillåter. Och mellan november 2012 och mars 2013 inkommer flera klagomål till IVO som berör Hermanssons ”bristande professionalitet, uppträdande och inblandning i verksamhetens operativa arbete” – och att en stor del av personalen slutat efter långdragna konflikter med Hermansson.

2015 skriver en medarbetare ett anonymt brev till IVO där hen berättar att ägaren gett sig in i verksamheten och saboterat den. Hen skriver också att ägaren förbjudit personal att prata med IVO.

Hur IVO ser på ett nytt vårdtillstånd för Anders Hermansson berättade Vimmerbybloggen om i måndags. Det är också viktigt att påpeka att Ekängens HVB ännu inte bestämt om de ska överklaga Förvaltningsrättens dom från förra veckan och att Anders Hermansson valt att avstå kommentarer.

Jakob Karlsson

#1 - - Anonym:

Det är ju ett lätt sätt att springa hem och sjukskriva sig när det hettar till.

#2 - - Anonym:

Hur kan man arbeta när det är så stora brister att man mår psykiskt dåligt då vården är undermålig. Medicinerna inte sköts av riktig ssk ....och mycket mycket mer är både olagligt och oetiskt!!!!

#3 - - Fd medarbetare.:

Nej det är inte lätt att sjukskriva sig. De som brinner,bränns först. Dessutom har man full förståelse för vilka konsekvenser det får för verksamheten,både på lång och kort sikt. Detta förmedlades till ägare och styrelse vid upprepade tillfällen utan gehör. Att arbeta i en organisation där verksamhetsledning inte får mandat till att arbeta utifrån överenskomna uppdrag från styrelsen leder till en ohållbar situation. Där styrning av verksamheten sker parallellt och inofficiellt av ägaren utifrån helt olika grunder skapar en otrygg och riskfylld verksamhet. Denna problematik har förekommit under hela min anställning och har lyfts upp vid många tillfällen. Styrelsen har varit fullt medvetna om problematiken. Åtgärder har bestämts och brutits av ägaren lika fort. Att skuldbelägga medarbetarna är inte korrekt. Jag har sett en engagerad och kompetent personal.Jag har sett ett mycket bra behandlingsarbete utföras. Jag har sett en lösningsfokuserad och lyhörd verksamhetsledning som arbetade hårt med att åtgärda brister och utveckla verksamheten tillsammans med övriga medarbetare. Det måste ges arbetsro och förtroende och framför allt måste det till en samsyn. Det fanns inte mellan ägare och verksamhetsledning. Vem bär skulden? Kanske alla vi medarbetare som inte lämnade tidigare.

#4 - - Anonym:

Skulden bär de som inte var ärliga. Det är enbart pest som smittar så många samtidigt. Att dela personal i grupper är inte enligt mig "att arbeta hårt och åtgärda brister".
Det finns människor som har i sig någonting som heter samvete.

#5 - - Anonym:

Kanske var just samvetet som gjorde många sjuka......

Till top